• Ми в соцмережах

Проект «ВУЗ: корупція – STOP!»

Автор: ГО «ПО БОРОТЬБІ З КОРУПЦІЄЮ ТА НЕЗАКОННОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ», м. Тетіїв (Київська обл.)

Номінація: «Кращий метод подолання корупції в окремому середовищі»

Корінь усіх проблем людини, як вважають психологи, в її вихованні. Одним із середовищ, в якому відбувається становлення особистості, є вищий навчальний заклад. Більшість вишів України є корумпованими, що підтверджують чисельні факти. Молоді люди, які пройшли крізь корумповану систему освіти, у подальшому будуть користуватися принципами корупції у своєму житті, вважатимуть їх нормальним засобом вирішення справ, навчатимуть цьому своїх дітей, тим самим створюючи своєрідне замкнене коло у державі.

Якщо ці процеси не призупинити, нація втратить своє майбутнє, адже вищий навчальний заклад не зможе сформувати у студентів такі риси, як чесність, порядність. Якщо можна придбати за гроші оцінку і диплом, то такі ж самі принципи згодом будуть привнесені такими фахівцями і майбутніми керівниками в усі сфери суспільства.

Багато традиційних форм, методів і тактик боротьби з корупцією у нашій державі виявилися малоефективними, а інколи й непридатними для вирішення цієї проблеми.

Є сила-силенна випадків, коли за хабарі притягаються до відповідальності окремі викладачі, але вони носять випадковий, акційний характер та не викорінюють корупцію у повній мірі.

У ВУЗах корупція існує на всіх рівнях: під час прийому до вишу, професійної діяльності викладачів, матеріально-технічного забезпечення, під час захисту дисертацій, ліцензування та акредитації. Про корупцію у ВУЗах знають усі, про неї пишуть і говорять, організовують круглі столи, конференції, але ніхто не вживає ніяких суттєвих і дієвих заходів для боротьбі з нею.

Так, за результатами і аналізом одного з експертних опитувань, серед заходів, які слід впроваджувати в межах існуючої системи, експерти насамперед акцентують необхідність активізації у протидії корупції самого студентства, зокрема через: створення «телефону довiри» для студентiв (якщо це буде зв’язок із незалежною від ВНЗ організацією); здійснення постійного моніторингу студентського середовища з метою виявлення фактів хабарництва; розповсюдження досвіду ефективних спроб протидії корупції.

Під час реалізації проекту «ВУЗ: корупція – STOP!», нашою організацією буде створено інтернет-сайт (vuz.org.ua), який слугуватиме альтернативою «телефону довіри». На сайті буде відображена інформація про всі вищі навчальні заклади в Україні, а також буде розміщено форум студентів конкретного ВУЗу, задля здійснення постійного моніторингу студентського середовища з метою виявлення фактів хабарництва. Для досягнення максимального ефекту від реалізації проекту, нашою будуть створюватись ініціативні групи студентів в кожному виші, які будуть проводити моніторинг корупції всередині ВУЗу, а також перевіряти та підтверджувати інформацію викладену на форумі конкретного ВУЗу про вчинення корупційних діянь

На кожний факт виявлення корупційних діянь, від імені нашої організації буде направлятися повідомлення про виявлені факти вчинення корупційних правопорушень спеціально уповноваженим суб'єктам у сфері протидії корупції, іншим органам, керівництву та колективу ВУЗу, в якому були вчинені ці правопорушення, а також громадськості через соціальні мережі (що передбачено ст. 18 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції»)

Також сайт vuz.org.ua дозволить правоохоронним органам, які ведуть боротьбу з корупцією, отримувати та аналізувати інформацію про корупційні діяння у конкретному ВНЗ. Цю інформацію на сайт будуть викладати самі студенти.

Результатом реалізації цього проекту повинно стати створення реальної системи протидії корупції у ВНЗ, шляхом публічного висвітлення та моніторингу студентського середовища, з метою виявлення фактів хабарництва та реагування на такі факти повідомленням до спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції незалежною від ВНЗ громадською організацією.

Проэкт «ВУЗ: коррупция – STOP

Корень всех проблем человека, как считают психологи, в его воспитании. Одной из сред, в которых происходит становление личности, является высшее учебное заведение. Большинство вузов Украины являются коррумпированными, что подтверждается многочисленными фактами. Молодые люди, которые прошли через коррумпированную систему образования, в дальнейшем будут пользоваться принципами коррупции в своей жизни, считать их нормальным средством решения дел, учить этому своих детей, тем самым создавая своеобразный замкнутый круг в государстве.

Если эти процессы не остановить, нация потеряет свое будущее, ведь высшее учебное заведение не сможет сформировать у студентов такие качества, как честность, порядочность. Если можно приобрести за деньги оценку и диплом, то такие же принципы впоследствии будут привнесены такими специалистами и будущими руководителями во все сферы общества.

Многие традиционные формы, методы и тактики борьбы с коррупцией в нашем государстве оказались малоэффективными, а иногда и непригодными для решения этой проблемы.

Есть множество случаев, когда за взятки привлекаются к ответственности отдельные преподаватели, но они носят случайный, акционный характер и не искореняют коррупцию в полной мере.

В ВУЗах коррупция существует на всех уровнях: при приеме в ВУЗ, профессиональной деятельности преподавателей, материально-технического обеспечения, при защите диссертаций, лицензировании и аккредитации. О коррупции в ВУЗах знают все, о ней пишут и говорят, организуют круглые столы, конференции, но никто не предпринимает никаких существенных и действенных мер по борьбе с ней.

Так, по результатам анализа одного из экспертных опросов, среди мер, которые следует внедрять в рамках существующей системы, эксперты прежде всего акцентируют необходимость активизации в противодействии коррупции самого студенчества, в частности через: создание «телефона доверия» для студентов (если это будет связь с независимой от ВУЗа организацией); осуществление постоянного мониторинга студенческой среды с целью выявления фактов взяточничества; распространение опыта эффективных попыток противодействия коррупции.

Во время реализации проекта, нашей организацией будет создан интернет-сайт (vuz.org.ua), который будет служить альтернативой «телефона доверия». На сайте будет отображена информация о всех высшие учебные заведения в Украине, а также будет размещен форум студентов конкретного ВУЗа, для осуществления постоянного мониторинга студенческой среды с целью выявления фактов взяточничества. Для достижения максимального эффекта от реализации проекта, нашей организацией будут создаваться инициативные группы студентов в каждом вузе, которые будут проводить мониторинг коррупции внутри университета, а так же проверять и подтверждать информацию изложеную на форуме конкретного ВУЗа о коррупционной деятельности.

На каждый факт выявления коррупционных деяний, от имени нашей организации будет направляться сообщение о выявленных фактах совершения коррупционных правонарушений специально уполномоченным субъектам в сфере противодействия коррупции, другим органам, руководству и коллективу ВУЗа, в котором были совершены эти правонарушения, а также общественности через социальные сети (такие действия предусмотрены ст. 18 Закона Украины «Про засади запобігання і протидії корупції»).

Также сайт vuz.org.ua позволит правоохранительным органам, ведущим борьбу с коррупцией, получать и анализировать информацию о коррупционных действиях в конкретном ВУЗе. Эту информацию на сайт будут выкладывать сами студенты.

Результатом реализации этого проекта должно стать создание реальной системы противодействия коррупции в ВУЗах, путем публичного освещения и мониторинга студенческой среды, с целью выявления фактов взяточничества и реагирования на такие факты обращениями к специально уполномоченным субъектам в сфере противодействия коррупции независимой от вуза общественной организацией.

comments powered by Disqus